Informujemy, że:

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Geodeta Ryszard Imioła przetwarza informacje ze źródeł publicznych i ogólnodostępnych (w tym z Internetu) oraz z własnych zbiorów. Wśród tych informacji mogą znaleźć się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, w celu zapewnienia osobom, których dane dotyczą realizacji przysługujących im praw, administrator danych jest zobowiązany podać informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z RODO jest Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Geodeta Ryszard Imioła z siedzibą: ul. Kościuszki 1 pok.4,5 96-200 Rawa Mazowiecka. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy, współpracownicy Administratora zajmujący się obsługą i realizacją prac geodezyjnych, świadczący usługi serwisowe, doradcze, prawne i księgowe na rzecz Administratora.

2. Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel. 46 814 25 92, adresem e-mail geodezjarawa@wp.pl lub na adres do korespondencji: ul. Kościuszki 1 pok. 4, 5, 96-200 Rawa Mazowiecka

3. Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora na potrzeby realizacji zamówień i zadań wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1629 z późn.zm). Dane będą przetwarzane również do celów wynikających z przepisów w zakresie księgowości i rachunkowości

4. Dane osobowe nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

5. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
a) istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych.
b) przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych (o ile taka umowa została zawarta).

7. Mają Państwo prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.